AJUDES DESTINADES A LA PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2018

En curs

La concessió de subvencions destinades a contribuir a la promoció de l'economia sostenible en la Comunitat Valenciana, a través del finançament d'actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l'Economia del Bé Comú (EBC)

Interesados/Solicitantes:

Podran acollir-se a estes ajudes les entitats següents:

  • Associacions, fundacions i altres entitats i organitzacions sense ànim de lucre que tinguen entre els seus fins la promoció i foment dels principis vinculats a l'empresa social y/o de l'EBC.
  • Xicotetes i mitjanes empreses (pimes) amb personalitat jurídica pròpia que realitzen actuacions vinculades amb la implantació de la cultura i pràctica de l'empresa social i de l'EBC.
  • Centres, instituts i ens universitaris especialitzats que duguen a terme activitats d'investigació y/o formació especialitzada en matèries vinculades a l'economia sostenible, l'empresa social o l'EBC, ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat.

Requisits: 

1. Amb caràcter general, les entitats sol·licitants d'estes ajudes han de reunir els requisits següents:

  • Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre públic corresponent a la data de publicació de la corresponent convocatòria. S'entendrà com a data d'inscripció, la de l'assentisc de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa del dit assentisc.
  • Tindre domicili social o establiment permanent en el territori de la Comunitat Valenciana.
  • No estar incurses en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

2. Els centres, instituts i ens universitaris a què es referix la lletra c) de l'apartat "Interesados/Solicitantes" d'este tràmit, han de complir els requisits per a ser considerats organismes d'investigació, tal com establix l'apartat 2.1 del Marco sobre ajudes estatals d'investigació i desenrotllament i innovació (2014/C 198/01) , i d'acord amb la definició d'organisme d'investigació arreplegada en la lletra ee de l'epígraf 15 de l'apartat 1.3 de l'esmentat marc.

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds d'estes ajudes serà d'UN MES a comptar de l'endemà de la publicació (publicat 05/04/2018) en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) , en extracte, de la corresponent Resolució de convocatòria (que en 2018 s'ha publicat en el DOGV núm. 8265, de 03/04/2018) .

Per a més informació PUNXE ACÍ.

------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L'AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que esta informació siga de la seua utilitat.

 

© 2015 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball