Actualitat Notícies

CAMPANYA BONO-DESCOMPTE ELDA RENAIX

L'Ajuntament d'Elda posa en marxa un sistema de bons descompte que es podran utilitzar en les compres realitzades en el comerç local

CAMPAYA BONO-DESCOMPTE ELDA RENAIX

 

CONCEPTES GENERALS

 1. Tota persona major de 16 anys empadronada a Elda podrà descarregar-se de manera gratuïta fins a un màxim de 5 bons per valor de 10 euros cadascun, hi ha un total de 7.500 bons.
 2. Aquests bons els poden utilitzar en comerços adherits a aquesta campanya.
 3. Cada bo per valor de 10 euros es pot utilitzar com a descompte en compres iguals o superiors a 30 euros, en els comerços i serveis adherits a aquesta campanya, de manera que 10 euros del total es paguen amb el bo i la resta el paga el client. L'estalvi de cada compra de 30 euros o superior són 10 euros.Només es pot utilitzar un bo en cada compra.
 4. La utilització de bons com a part del pagament es podrà realitzar des de la seua posada a disposició i fins al 20 de novembre de 2021.
 5. El termini màxim de justificació per als establiments rebre el pagament dels bons serà fins al dia 6 de desembre de 2021, podent realitzar-se justificacions parcials.

QUINS COMERÇOS PODEN ADHERIR-SE:

Persones físiques o jurídiques independentment de la seua forma de constitució, que realitzen una activitat comercial o de serveis en el municipi d'Elda i complisquen amb els següents requisits:

 • Tindre el domicili fiscal i en el seu cas, el local afecte a l'activitat econòmica, en el municipi d'Elda.
 • Estar en situació d'alta en l'Agència Tributària i en la Seguretat Social.
 • No ser filial de grans signatures, franquícies o empreses d'implantació nacional i internacional amb més de 10 treballadors.
 • No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Tributària, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (*TGSS) i amb la Hisenda local.
 • L'activitat econòmica que realitze es trobe entre les que apareixen en els epígrafs de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) recollits en els annexos de les bases.

PROCEDIMENT:

 • Els establiments participants en la campanya hauran de sol·licitar la seua adhesió a l'Ajuntament a través de la sol·licitud publicada en la web de l'Ajuntament i, una vegada admesos, hauran d'inscriure's a través d'un formulari prèviament habilitat en la pàgina web de la campanya, l'enllaç de la qual es trobarà disponible en la pàgina web de l'Ajuntament, en el qual hauran d'emplenar les dades necessàries.
 • Els bons podran ser descarregats pels consumidors a través de la pàgina web de la campanya l'enllaç de la qual es trobarà disponible en la pàgina web de l'Ajuntament. Els consumidors hauran de ser majors de 16 anys i estar empadronats a Elda.
 • Una vegada finalitzat el termini el comerciant haurà de justificar els bons canviats a l'efecte de que li siguen abonats la totalitat dels mateixos per part de l'Ajuntament, la informació podrà ser obtinguda a través de la pàgina web de la campanya.
 • El comerciant haurà de col·locar el material publicitari de la campanya en un lloc visible de l'establiment. Igualment haurà de verificar en el moment de la venda, el bo, ben descarregat en un dispositiu mòbil o imprés juntament amb el DNI/NIE del client per a comprovar que el bo està associat a aqueix DNI/NIE, amb la finalitat d'acreditar l'edat i el veïnatge a Elda.

NOTES A DESTACAR:

 • L'Ajuntament d'Elda no es responsabilitzarà d'aquells bons no verificats amb el DNI/NIE en l'instant de la venda.
 • El bescanvi del bo serà compatible amb el període de rebaixes, sempre que l'import final de la venda siga igual o superior a 30 euros una vegada aplicada la rebaixa.
 • En el cas de devolucions de productes adquirits amb bo descompte, no es procedirà al reintegrament de l'import en metàl·lics, sinó que s'haurà d'entregar un val a canviar per a futures compres.

INFORMACIÓ I CONTACTE

 1. BASES REGULADORES DE LA CAMPANYA PUBLICADES EN EL BOP DE DATA 28/09/2021
 2. ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC:

TELÈFON: 96.698.92.13

-------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment al qual es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

© 2022 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball