Actualitat Notícies

AJUDES EN MATÈRIA DE COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA PER A l'EXERCICI 2020

Convocatòria d'ajudes dirigides a pimes, associacions de comerciants o artesans en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2020

Ajudes en matèria de comerç, consum i artesania 2020 


Convocatòria d'ajudes dirigides a pimes, associacions de comerciants o artesans en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2020. 

Les ajudes, estan destinades a incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en aquests sectors econòmics i la informació i defensa del consumidor, a través del foment de la cooperació interadministrativa, l'adaptació d'infraestructures i la millora de l'equipament, la gestió, promoció, dinamització, informació, formació, estudis i prestació de serveis, tant en les àrees urbanes consolidades com en entorns rurals, així com el suport a actuacions de suport i defensa dels consumidors.

Termini de presentació de sol·licituds: fins 31/01/2020 (inclos)


PROGRAMA D'AJUDES A PIMES COMERCIALS:

Ajudes EMPRENEM COMERÇ

Més informació (procediment GVA)

 1. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica. L'establiment haurà d'estar situat en la Comunitat Valenciana i, si escau, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.
 2. L'ajuda a concedir per establiment serà de fins al 50% amb el límit de 10.000 euros, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000 euros de subvenció.
 3. Es consideraran subvencionables les despeses en:
 • Estudis de viabilitat i factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment.
 • Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i a més, si escau, online.
 • Despeses de lloguer de local reportats fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.
 1. En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment diferents activitats, a l'efecte de l'Impost d'activitats Econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport. D'altra banda, aquelles actuacions que, estant directament vinculades a l'activitat susceptible de suport, siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment, hauran de prorratejar-se prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat.

Ajudes AVALEM COMERÇ

Més informació (procediment GVA)

 1. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda online segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment.
 2. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l'ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant, en cada establiment, i en un període de 3 anys.
 3.  D'acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2020 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2020 FINS Al 30 D'OCTUBRE DE 2020
 4. En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment diferents activitats, a l'efecte de l'Impost d'activitats Econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport. D'altra banda, aquelles actuacions que, estant directament vinculades a l'activitat susceptible de suport, siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment, hauran de prorratejar-se prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat.

Ajudes AVALEM MERCATS ( mercats de venda no sedentària)

Més informació (procediment GVA)

 1. Es consideraran susceptibles de rebre suport, per a la venda en mercats de venda no sedentària si disposen d'autorització municipal per a això, les inversions en l'adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació, complint en aquest cas amb la normativa vigent en matèria mediambiental.
 2. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000 euros i l'ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 5.000 euros per beneficiària en un termini de 5 anys. 
 3. D'acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2019 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2020 FINS Al 30 D'OCTUBRE DE 2020

Ajudes AVALEM ARTESANIA 

Més informació (procediment GVA)

 1. Les despeses susceptibles d'obtindre finançament per aquestes ajudes són els següents:
 • Participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses de lloguer d'espai i estand, així com els de muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d'aquest.
 • Despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca així com els d'incorporació de disseny en la definició i execució del producte.
 • Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web, si escau.
 • Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.
 • Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de rebre suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l'entitat organitzadora.
 1. D'acord amb el resolc huité* de la Resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2020 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2020 FINS Al 30 D'OCTUBRE DE 2020. Únicament en el supòsit d'ASSISTÈNCIA I REALITZACIÓ DE CERTÀMENS O MANIFESTACIONS FIRALS el termini de les actuacions susceptibles de suport es prolongarà fins al 22 DE NOVEMBRE DE 2020. I EXCEPCIONALMENT podrà realitzar-se fins al 13 DE DESEMBRE DE 2020 sempre que quede justificat pel seu caràcter sectorial específic o celebrar-se fora del territori nacional.
 2. L'ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins al 50% amb el límit de 5.000,00 euros. En el cas d'en què la persona artesana participe, i sol·licite suport per a això, en un certamen fora del territori espanyol aquest límit serà de 7500 euros.
 3. En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment diferents activitats, a l'efecte de l'Impost d'activitats Econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport. D'altra banda, aquelles actuacions que, estant directament vinculades a l'activitat susceptible de suport, siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment, hauran de prorratejar-se prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat.


PROGRAMA D'AJUDES A ENTITATS INTERMÈDIES:

Ajudes en matèria d'associacionisme comercial

Més informació (procediment GVA)

 1. Aquestes ajudes podran concedir-se per a la realització en la Comunitat Valenciana de totes o alguna de les següents actuacions:
 • a) Contractació o manteniment de personal tècnic professional dedicat a la planificació estratègica, la gestió comercial i la promoció conjunta, incloent les despeses fixades en l'article 4.1 g) de l'Ordre, així com les dietes i desplaçaments que queden justificats en funció de la seua finalitat i, si l'entitat ja compta amb aquest personal contractat, també es consideraran subvencionables les despeses de lloguer del local seu de l'entitat sol·licitant. Per a poder obtindre suport per aquest apartat el sol·licitant haurà d'acreditar comptar amb 65 empreses vinculades, directa o indirectament, o almenys 3 agrupacions de comerciants associades que reunisquen almenys el mateix nombre d'empreses. Aquestes condicions no s'aplicaran a les agrupacions de professionals del comerç de mercats municipals ni a les de galeries d'alimentació.
 • b) Accions de comunicació, informació, publicitat, imatge, promoció de productes o serveis i fidelització de les persones consumidores i captació d'associades.
 • c) Adhesió i manteniment a sistemes telemàtics en xarxa, implantades en organitzacions de segon o *ter nivell a les quals la sol·licitant estiga vinculada, destinats a la prestació de serveis a les empreses associades. A les agrupacions de professionals del comerç de segon i tercer grau que tinguen un àmbit territorial intercomarcal o superior, i compten amb personal tècnic professional contractat, *tambien se'ls donarà suport a la implantació i desenvolupament de sistemes telemàtics en xarxa destinats a la prestació de serveis a les associades.
 • d) Organització i realització d'accions formatives específiques i *sectorializadas que permeten l'adaptació del personal vinculat a les agrupacions de professionals del comerç o a les empreses i professionals associats. El cost es calcularà aplicant un mòdul de 125,00 euros per cada hora de durada amb el límit de 25 hores per acció formativa, considerant susceptible de suport el que s'estableix en l'article 4.1.i) de l'Ordre 22/2018. Cada acció formativa haurà de comptar amb almenys 15 persones perquè siga considerada susceptible de rebre suport.
 • e) Actuacions vinculades amb l'impuls del comerç electrònic en les pimes associades, incloent les accions de sensibilització, diagnòstic, assessorament i acompanyament a la pime comercial en la seua transformació digital. En aquest cas també es consideraran susceptibles de suport les despeses de personal tècnic, inclòs l'extern contractat per a la prestació del servei.
 1. D'acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2020 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2020 FINS Al 30 D'OCTUBRE DE 2020.
 2. Podrà concedir-se una única ajuda de fins al 70% amb el límit de 40.000,00 euros per sol·licitant. Quan la sol·licitant siga una organització de segon o tercer grau d'àmbit provincial o superior i de caràcter multisectorial (sense predomini d'un sector), el límit de l'ajuda serà de 60.000 euros, dels quals com a màxim 35.000 euros correspondran a despeses de personal. En el cas que la beneficiària siga també una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i sol·licite ajuda pels punts 2.a) o 3 de l'article 20 de l'Ordre, la suma de totes dues subvencions no podrà superar la quantitat de 50.000 euros en el mateix exercici pressupostari i hauran de ser actuacions diferents.

Ajudes en matèria de central de compres i serveis per als professionals del comerç integrat

Més informació (procediment GVA)

 1. Aquestes ajudes podran concedir-se per a la realització de les següents actuacions:
 • Estudi que definisca les inversions a realitzar en l'optimització intel·ligent dels processos logístics, la reducció de l'impacte mediambiental en les seues centrals de compra i la creació de plataformes en línia de comerç electrònic per a les pimes.
 • Inversions definides en l'estudi citat en el paràgraf anterior. Es considerarà susceptible de rebre suport la programació informàtica i les aplicacions ad hoc.
 1. D'acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2020 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2020 FINS Al 30 D'OCTUBRE DE 2020.
 2. La subvenció podrà aconseguir el 50% del seu cost amb el límit de 40.000 euros, sense superar els 60.000 en el període de 3 anys, per sol·licitant. Si l'ajuda se sol·licita només per a l'estudi, el límit de les subvencions serà de 5.000 euros en el mateix període de temps.

Ajudes en matèria de mercats de qualitat

Més informació (procediment GVA)

 1. Aquestes ajudes podran concedir-se per a la contractació o manteniment de personal tècnic que realitze les funcions de gerència comercial (considerant les despeses fixades en l'article 4.1. g) de l'Ordre 22/2018) , adquisició de consumibles, disseny, elaboració, difusió i comunicació de material informatiu i promocional, contractació de serveis externs, elaboració d'auditories i seguiment d'aquestes, manteniment de sistemes informàtics específics o qualsevol altra acció que coadjuve a mantindre els estàndards necessaris per al manteniment d'aquests coneixements.
 2. D'acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2020 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2020 FINS Al 30 D'OCTUBRE DE 2020.
 3. Per a aquestes actuacions podrà concedir-se una única ajuda de fins al 70% amb el límit de 25.000,00 euros per sol·licitant.


(*) Pot consultar la totalitat de línies d'ajuda en els enllaços a la Convocatòria d'ajuda disponibles en l'apartat "Normativa Associada" d'aquesta notícia.

NORMATIVA ASSOCIADA

Veure Ordre de 22 de novembre de 2018 (bases reguladores)
Veure Resolució de 17 de desembre de 2019 (convocatòria)

MES INFORMACIÓ

Área de Comercio, Mercados y Consumo Responsable/AFIC
Excmo. Ayuntamiento de Elda
comercio@elda.es
C/ Juan Carlos I, 41 (Mercado Central, 2ª Plta.) 03600 - Elda (Alicante)
Tfno. 965380402 - Ext. 1214

 

------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment al qual es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. L'AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que aquesta informació siga de la seua utilitat.

© 2015 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball