Actualitat Notícies

CONDICIONS PER A l'ÚS OBLIGATORI DE MÀSCARA DURANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID_19

Publicada l'Ordre *SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
CONDICIONS PER A l'ÚS OBLIGATORI DE MÀSCARA DURANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID_19

Amb data 20 de maig de 2020 el Ministeri de Sanitat ha publicat la Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19

Subjectes obligats (article 2)

"1. Queden obligats a l'ús de màscares en els espais assenyalats en l'article 3 les persones de sis anys d'ara en avant.
2. L'obligació continguda en el paràgraf anterior no serà exigible en els següents suposats:
a) Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de màscara.
b) Persones en les quals l'ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
c) Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulte incompatible l'ús de la màscara.
d) Causa de força major o situació de necessitat."

Espais en els quals resulta obligatori l'ús de màscara (article 3) 

"L'ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres"

Efectes i vigència (Disposició final segona)

"La present ordre assortirà plens efectes des de l'endemà al de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado» i mantindrà la seua eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seues possibles pròrrogues".

Mes informació: 

Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19


-------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment al qual es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

© 2021 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball