Actualitat Notícies

AJUDES PER A PERSONES EMPRENEDORS 2019

Convocatòries i terminis de presentació 2019

Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors per a l'exercici 2019

Subvencions per a fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considerarà innovador:
– projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents
– activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vaja a prestar serveis.
– idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

Sol·licitants
Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.

Termini de presentació
Finalitza el  1 d'octubre de 2019. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de dos mesos des de la data d'inici que conste en la Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris. (DOGV núm. 8480 de 06/02/2019).

Enllaç procediment GVA

Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2019. 
Subvencions dirigides a la prestació d'assistència tècnica, en alguna de les modalitats que s'indiquen a continuació, a cooperatives i societats laborals o a entitats associatives de cooperatives i societats laborals valencianes.

Sol·licitants
Les cooperatives de treball associat i societats laborals.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de Gener de 2019 fins al 29 de Març de 2019, tots dos inclosos

Enllaç procediment GVA

Ajudes per a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral per a l'exercici 2019.
Subvencions destinades a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral, sempre que compte, almenys amb dues persones sòcies treballadores o de treball efectivament incorporades a aquesta.

Sol·licitants
Les noves cooperatives o societats laborals constituïdes durant el segon semestre de l'any 2017, o l'any 2018 amb anterioritat a la presentació de la corresponent sol·licitud, sempre que, en la data de la sol·licitud, es mantinga en actiu efectivament incorporades a la prestació laboral almenys a dues persones sòcies treballadores o de treball.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de Gener de 2019 fins al 12 de Juliol de 2019, tots dos inclosos

Enllaç procediment GVA

Ajudes per a la incorporació d'aturats com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2019
Subvencions dirigides a fomentar la incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, com a socis treballadors o de treball, en cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, d'aturats i de treballadors amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s'integren com a socis.

En concret, en l'exercici 2019 aqueixa incorporació serà subvencionable sempre que s'haja produït efectivament durant en l'exercici 2019 fins al dia de la sol·licitud inclusivament, o haja tingut lloc en els cinc últims mesos de l'exercici 2018.

Sol·licitants
Podran acollir-se a aquestes ajudes les cooperatives i societats laborals, preexistents o de nova constitució, per a l'actuació d'incorporació, amb caràcter indefinit i en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, com a socis treballadors o socis de treball, d'aturats o de treballadors amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en la qual s'integren com a socis, sempre que complisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de Gener de 2019 fins al 31 de Juliol de 2019, tots dos inclosos 

Enllaç procediment GVA

Ajudes per a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2019
Subvencions destinades a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals, a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat, i de facilitar la seua consolidació.

En concret podrà ser objecte de subvenció la realització d'inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d'adquisició de la propietat dels béns específicament afectes a la realització de l'objecte social de l'entitat de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, que contribuïsquen a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives i societats laborals que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball o a persones treballadores amb contracte indefinit en els últims 36 mesos anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud.

Sol·licitants
Podran sol·licitar aquestes ajudes (sempre que complisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat corresponent):
– Les cooperatives i les societats laborals que acrediten un increment net dels llocs de treball corresponents a persones sòcies treballadores o de treball en els 36 mesos immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, i hauran de resultar necessàries per a la seua posada en funcionament o ampliació, així com per a la incorporació de noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
– Les cooperatives amb persones sòcies treballadores o de treball i les societats laborals que, en el mateix període de 36 mesos, acrediten un increment net del nombre de persones treballadores no sòcies amb contracte indefinit, sempre que els contractes corresponents a aquestes persones treballadores tinguen data anterior en tres o més mesos a la data en què es presente la sol·licitud d'ajuda.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà des del 28 de Gener de 2019 fins al 29 de Març de 2019, tots dos inclosos, excepte les destinades a les obres a què es refereix l'article 16.4.g) de l'Ordre 23/2016, per a les quals podran presentar-se sol·licituds fins al 28 de Febrer de 2019, inclusivament

Enllaç procediment GVA

 

Font: Cambra d'Alacant

 

--------------

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets, ni expectatives, ni vinculació en el procediment al que es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques. La *AFIC de la Regidoria de l'Àrea Comerç i Mercats de l'Excm. Ajuntament d'Elda desitja que aquesta informació siga de la seua utilitat.

© 2015 - Ayuntamiento de Elda - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball